Privacyverklaring

Contactgegevens:

RaNed Trauma- en herstelbegeleiding
Veenweg 9
9678 TL Westerlee

Info@raned.nl
www.raned.nl

Gegevens verwerkingsverantwoordelijke:

RaNed Trauma- en herstelbegeleiding is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Contactpersoon binnen RaNed is
Michael van Noort

RaNed vindt privacy belangrijk. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens niet voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Gegevens delen met derden

Wij geven uw persoonsgegevens alleen aan andere bedrijven of instellingen als wij dit wettelijk verplicht zijn of wanneer dit nodig is voor het uitvoeren van de overeenkomst die wij met u aangaan.

In voorkomende gevallen kunnen wij uw gegevens delen met de volgende bedrijven/organisaties:

– Accountant
– Belastingdienst
– Arbodiensten
– Verzekeraars
– Juridisch dienstverleners / belangenbehartigers

Met bedrijven of ondernemers die uw persoonsgegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij indien nodig een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens die u met ons deelt. RaNed blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Als wij toch om andere redenen uw persoonsgegevens aan derden moeten geven dan doen wij dat alleen nadat u hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven.

Beveiliging persoonsgegevens

Uiteraard nemen wij passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van uw persoonsgegevens tegen te gaan. Hierbij kunt u onder andere denken aan het gebruik van een SSL-certificaat op onze website of het gebruik van sterke wachtwoorden en waar mogelijk 2FA op de door ons gebruikte devices.

Klachten

Als u een klacht wilt indienen over het gebruik van uw persoonsgegevens door 3D Visions Holding B.V. dan kunt u een mail sturen naar de privacy contactpersoon die bovenaan in deze privacyverklaring wordt genoemd. U kunt ook altijd een klacht indienen bij de autoriteit persoonsgegevens via onderstaande link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap

De gegevens die wij van u verwerken, met welke reden wij dit doen en op basis van welke wettelijke grondslag is hieronder in het overzicht beknopt weergegeven. Ook kunt u hierin terugvinden hoelang wij uw gegevens maximaal bewaren.

Gerechtvaardigd belang

Indien u klant van ons bent, of bent geweest kunnen wij u periodiek informeren over nieuwe producten of diensten die wij aanbieden. Zolang deze producten en/of diensten in het verlengde liggen van de producten of diensten die wij u eerder hebben geleverd of verstrekt hebben wij hiervoor geen toestemming nodig. Wij baseren ons dan op ons gerechtvaardigd belang om u op de hoogte te brengen van voor u mogelijk interessante nieuwe diensten of producten. Uiteraard kunt u zich altijd weer afmelden indien u deze informatie niet wenst te ontvangen.

Geautomatiseerde besluitvorming

Wij gebruiken uw persoonsgegevens nooit om op welke manier dan ook automatische beslissingen te nemen.

Uw rechten
Omdat wij gegevens van u verwerken heeft u onder andere de volgende rechten met betrekking tot persoonsgegevens die wij van u verwerken:

– Recht op inzage
o U heeft het recht de persoonsgegevens die wij van u verwerken in te zien

– Recht op rectificatie
o U heeft het recht de persoonsgegevens die wij van u verwerken te corrigeren of aan te vullen als deze onjuist of onvolledig zijn

– Recht van bezwaar
o U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens

– Recht op verwijdering
o U heeft het recht ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen

– Recht op beperking van de verwerking
o U heeft het recht om in sommige gevallen te verzoeken het verwerken van uw persoonsgegevens al dan niet tijdelijk te beperken

– Recht om uw toestemming in te trekken
o U heeft het recht om indien u toestemming heeft gegeven voor het verwerken van uw persoonsgegevens deze op ieder moment weer in te trekken

Indien u gebruik wilt maken van één van deze rechten kunnen wij u verzoeken om uzelf te identificeren. Dit is bijvoorbeeld mogelijk door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. (Belangrijk hierbij is dat het Burgerservicenummer en uw pasfoto afgeschermd zijn)

Indien wij een verzoek zoals hiervoor omschreven ontvangen reageren wij zo snel mogelijk, in ieder geval binnen 30 dagen, op uw verzoek. Indien uw verzoek als complex gezien kan worden, behouden wij ons het recht voor om deze termijn van 30 dagen te verlengen. Wij zullen u wel altijd binnen de genoemde termijn van 30 dagen berichten over een eventuele verlenging van onze reactietermijn.

Westerlee, maart 2022

Versie 1.0