TRAUMABEGELEIDING

Het al dan niet buiten uw schuld betrokken zijn of zijn geweest bij een ernstig verkeersongeval wordt door velen als zeer traumatisch ervaren. Naast materiële schade en lichamelijk letsel hebben deze ongevallen vaak ook psychisch enorme gevolgen voor de betrokkenen. Diverse invloedsfactoren spelen een rol bij de verwerking van een traumatische ervaring.

Uit onderzoek en ervaring is gebleken dat de verwerking vrijwel bij iedereen gepaard gaat met lichamelijke en psychische klachten zoals: concentratieverlies, angsten, slaapproblemen, neerslachtigheid of spanningsklachten. De ernst en beleving zijn uiteraard per persoon verschillend, bij de meeste personen nemen ze na verloop van tijd sterk af. Tien tot twintig procent slaagt er niet in de ervaring op eigen kracht te verwerken.

Na het ongeval zijn het in eerste instantie allerlei praktische zaken die aandacht vragen: zorgen voor hulp, afhandeling door de politie, verwondingen, eventuele ziekenhuisopname, uitzicht op herstel of kans op blijvende invaliditeit. Ook niet onbelangrijk is de financiële kant, eventueel in combinatie met juridische vragen zoals: wie heeft “schuld” of “wie gaat betalen”. Laat u hierover door een letselschade-expert adviseren!

De afhandeling van het ongeval, zoals b.v. de schadeafwikkeling, de letselschaderegeling of de juridische gevolgen, kan een probleem op zichzelf gaan vormen, de zogenaamde “secundaire victimisatie”. Tevens gaat het om de psychologische verwerking van de levensbedreigende situatie die heeft bestaan. De verwerking van een dergelijke negatieve ervaring is een proces dat enige tijd zal vergen.

De verschijnselen, hoe onaangenaam ook, zijn meestal normale reacties: het slachtoffer is immers bezig te herstellen van de schok. Echter bij een minderheid ontwikkelen zich soms stoornissen die zeer intens en langdurig worden beleefd.

Bij aanhoudende psychische klachten over een langere periode spreekt men al snel over een zogenaamde “posttraumatische stress-stoornis”. Tegenwoordig wordt vaak tijdig trauma-opvang geboden en tevens ook ingepast in opleidingsprogramma´s van bijvoorbeeld politie, maatschappelijk werk en de bedrijfsgeneeskundige diensten. Men bereikt met deze programma’s veelal dat de gevolgen aanzienlijk worden beperkt.

Traumatische gebeurtenissen, dus niet alleen verkeersongevallen maar ook andere negatieve ervaringen die diep ingrijpen in het persoonlijk leven, hebben de nodige negatieve invloed op arbeidsverzuim en arbeidsvreugde. Het is bekend dat psychische problemen na een ingrijpende gebeurtenis aanzienlijke gezondheidsschade met zich mee kunnen brengen.

Onze pragmatische traumabegeleiding is zeer succesvol gebleken in het voorkomen of beperken van psychische schade bij slachtoffers en betrokkenen van een verkeersongeval en ook de terugkeer in het arbeidsproces, daar waar het beroepschauffeurs betreft. Met organisaties in de transportsector wordt goed samengewerkt. De begeleidingen worden altijd toegesneden op de feitelijke situatie van de betreffende chauffeur, oftewel; Begeleiding in eigen praktijksituatie!

RaNed hanteert de opvatting, dat personen die de gebeurtenis beschouwen als een gevolg van hun eigen gedrag er over het algemeen beter aan toe zijn dan zij die dat niet doen. Hoewel dit geen invloed meer kan hebben op de gebeurtenis zelf, kan men de kans op herhaling verkleinen door zich voor te nemen in de toekomst anders te handelen. Hiertoe dienen nieuwe en betrouwbare automatismen te worden aangeleerd. Betrokkene dient te worden herbevestigd in eigen vaardigheden, vakmanschap en zelfvertrouwen. Daarom is het bewerkstelligen van een bepaalde gedragsverandering, voldoende cognitieve en manipulatieve greep, een goede methode om ontstane problemen beheersbaar te maken, op te lossen of erger te voorkomen. Risicoperceptie en verlaging van het risico-acceptatieniveau in het verkeer in combinatie met psychologische elementen, zijn onder andere de instrumenten welke wij hanteren.

Wij onderhouden werkcontacten met diverse organisaties op verkeers- en psychosociaal gebied en werken nauw samen met diverse hulpverleningsorganisaties. Wij ontplooien activiteiten die erop gericht zijn om (dreigende) psychosociale stoornissen in een vroegtijdig stadium te onderkennen en eerder professionele hulp te bieden dan tot nu toe gebruikelijk is binnen de bestaande hulpverlening. Hierdoor wordt getracht de ontwikkeling van ernstiger stoornissen en langdurige behandelingen te voorkomen. Onze Chauffeurshulp 24/7, waarbij vrijwel direct na een incident al hulp kan worden verleend, is een doeltreffend middel gebleken de problemen in de kiem te smoren.

In toenemende mate zijn verzekeringsmaatschappijen bereid de begeleidingskosten als ongevalschade te accepteren en te vergoeden, c.q. van de tegenpartij in casu te vorderen. Zeker ingeval zij aansprakelijk zijn voor letselschade is onder andere een spoedige werkhervatting een belangrijk financieel voordeel te noemen voor de betrokken partijen.

RaNed beschikt tevens over deskundige relaties op het gebied van arbeidsre-integratie, letselschaderegeling en Mediation. Zij kunnen slachtoffers behulpzaam zijn in het begeleiden van moeizame werkhervatting, aanpassingen enzovoort, het verhalen van onder andere letselschade of loonschade en bemiddeling bij conflicten.
Het werkgebied van RaNed is geheel Nederland.

Doelstelling:

Betrokkene is weer in staat als een volwaardig verkeersdeelnemer aan het verkeer deel te nemen en kan zijn beroep of functie weer onbelemmerd uitvoeren.

Doelgroep:

Personen die naar aanleiding van een traumatische ervaring psychische schade hebben opgelopen en niet meer of beperkt kunnen functioneren in het verkeer.

Aanvangniveau:

Indien het gaat om de wens weer angstvrij te kunnen rijden, is het bezit van een rijbewijs voor de betreffende categorie noodzakelijk of dient men minimaal 16,5 jaar te zijn. Waar het gaat om andere angstklachten zijn geen beperkingen voor aanmelding van toepassing. In sommige situaties kan een medische verklaring worden verlangd.

Inhoud:

  • Elementaire bedieningsoefeningen in verband met automatiseren juiste basisvaardigheden
  • Praktische verkeersdeelneming
  • Herkennen van en controle over sympto­men
  • Schokverwerkingsproces en ongeval behandeling (eigen ongeval)
  • Risicoperceptie
  • Gebruik van oefenbaan/slipbaan, optioneel
  • Sociale gesprekken en overige begeleidings-elementen

Deelnemers:

Eén (altijd individueel)

Duur:

Naar aanleiding van een intake-gesprek (1½ uur) wordt een begelei­ding wel of niet geadviseerd. Het aantal sessies is afhankelijk van de ernst van de klachten.
Een standaard programma bestaat uit 5 tot 8 sessies á 3 uren. Afhankelijk van de ernst van de klachten kunnen meer of minder sessies geadviseerd worden. Een gemiddeld traject neemt 2 tot 3 maanden in beslag, hierbinnen zal nagestreeft worden dat de doelstelling zal worden behaald welke geformuleerd is tijdens het intakegesprek.

Bijzonderheden:

Verwijzing door belangenbehartiger, medisch specialist, re-integratie-bureau, verzekeringsmaatschappij, ANWB, VVN, etc. of eigen verzoek.
Voertuig RaNed met dubbele bediening, rem-meetapparatuur, extra spiegels bij aanvang, na enkele sessies overstap naar “eigen” voertuig.

Aanvang plaats:

Woonadres van cliënt (andere locaties in overleg)

Kosten: op aanvraag.