FOBIEBEGELEIDING

Mensen met fobische klachten, in relatie tot het verkeer, functioneren in het verkeer niet goed of is het autorijden zelfs geheel onmogelijk geworden. Op een bepaald moment ontstaat er een niet-reële angst voor bepaalde situaties of omstandigheden, waarbij de betrokkene last krijgt van angstgevoelens of zelfs paniekaanvallen. Men koppelt de angst bijvoorbeeld aan de plaats waar de angst voor het eerst is ervaren. Vervolgens worden deze plaatsen of situaties vermeden. Er ontstaat veelal “angst voor de angst” die reeds eerder is ervaren. Men anticipeert dus als het ware op de angstgevoelens, waardoor niet alleen het vermijdingsgedrag wordt versterkt maar ook de angstbelevingen en daarmee gepaard gaande klachten.

De gevolgen van recente traumatische ervaringen of die van jaren geleden kunnen uiteindelijk ook tot het ontstaan van fobische klachten leiden. Gelijkertijd is hierbij vaak te zien dat het sociale leven sterk wordt beïnvloed door de afhankelijkheid van anderen voor wat betreft het vervoer. Vooral voor personen die te maken hebben met een whiplashtrauma, geldt dat de ongevalervaring en de gevolgen ervan kunnen leiden tot de ontwikkeling van een fobie met het bijbehorende vermijdingsgedrag.

Ook fysieke beperkingen kunnen hierbij een rol spelen en het verkeersgedrag dient hierop te worden aangepast. Voor deze specifieke doelgroep heeft RaNed een pragmatisch begeleidingsprogramma ontwikkelt, op basis van gedragstherapie.

Bij een fobie speelt het onder controle houden van optredende klachten in het verkeer een grote rol. Juist hier heeft elk incorrect gedrag vrijwel onmiddellijk gevolgen die voor de betrokkene opvallen maar positief zijn te beïnvloeden. Incorrect gedrag leidt veelal tot het gevoel dat men verkeersgevaarlijk gedrag vertoont en dit leidt vervolgens tot hevige angstklachten in combinatie met angst op controleverlies.

Uit onze ervaring is steeds gebleken dat het verhogen van kennis en vaardigheden, in combinatie met een goede risicoperceptie en het hanteren van psychologische elementen bij uitstek geschikt zijn om de betrokkenen hun zelfvertrouwen in het verkeer, en dus ook in zichzelf, terug te laten vinden. Tevens is onze deskundigheid op het gebied van ongevalbehandeling en expertise ten behoeve van verzekeringsmaatschappijen en advocaten, een functioneel element ten behoeve van de praktische begeleiding gebleken.

Onze fobiebegeleidingen vinden grotendeels in de praktijk plaats, dus in het hedendaagse verkeer en worden op gedragstherapeutische wijze benaderd. Onze cliënten worden verwezen door instanties zoals de letselschadespecialisten, arbeidsdeskundigen, bedrijfsartsen, revalidatiecentra, verzekeringsmaatschappijen, Arbo-diensten etc. Tevens onderhouden we goede contacten met doorverwijzende of informatieverstrekkende instanties zoals de ANWB en Veilig Verkeer Nederland.

Doelstelling:

Betrokkene is weer in staat als een volwaardig verkeersdeelnemer aan het verkeer deel te nemen en kan zijn beroep of functie weer onbelemmerd uitvoeren.

Doelgroep:

Personen die lijden aan een fobie en door de optredende klachten of symptomen daarvan niet meer aan het verkeer deelnemen of durven deel te nemen, dan wel bij verkeersdeelname worden gehin­derd.

Aanvangniveau:

Indien het gaat om de wens weer angstvrij te kunnen rijden, is het bezit van een rijbewijs voor de betreffende categorie noodzakelijk of dient men minimaal 18 jaar te zijn. Waar het gaat om andere angsten zijn geen beperkingen voor aanmelding van toepassing.

Inhoud:

  • Elementaire bedieningsoefeningen in verband met automatiseren juiste basisvaardigheden
  • Praktische verkeersdeelneming
  • Herkennen van en controle over sympto­men
  • Risicoperceptie
  • Gebruik van oefenbaan/slipbaan
  • Sociale gesprekken en overige begeleidingselementen

Deelnemers:

Eén (altijd individueel)

Duur:

Naar aanleiding van een intake-gesprek (1½ uur) wordt een begelei­ding wel of niet geadviseerd. Het aantal sessies is afhankelijk van de ernst van de klachten.  Een standaard programma bestaat uit 5 tot 8 sessies á 3 uren. Afhankelijk van de ernst van de klachten kunnen meer of minder sessies geadviseerd worden. Een gemiddeld traject neemt 2 tot 3 maanden in beslag, hierbinnen zal nagestreeft worden dat de doelstelling zal worden behaald welke geformuleerd is tijdens het intakegesprek.

Bijzonderheden:

Verwijzing door medisch specialist, re-integratie-bureau, verzekeringsmaatschappij, ANWB, VVN, etc. of eigen verzoek.
Voertuig RaNed met dubbele bediening, rem-meetapparatuur, extra spiegels bij aanvang, na enkele sessies overstap naar “eigen” voertuig.

Cursusplaats:

Woonadres van cliënt (andere locaties in overleg)

Kosten: op aanvraag.