Over RaNed

RaNed is een trauma- en herstelbegeleidingsinstituut dat zich, naast mobiliteits-vraagstukken, bezig houdt met het begeleiden van mensen na een ingrijpende gebeurtenis. Waaronder verkeersongevallen en bedrijfsongevallen. De cliënten van RaNed zijn veelal beperkt in hun mobiliteit. RaNed is geen autorijschool of anti- slipschool. RaNed houdt zich op verkeersvlak hoofdzakelijk bezig met het begeleiden van mensen die in het bezit zijn van een rijbewijs, dus het voortgezette traject. Wij begeleiden onze cliënten in het behalen van de gemaakte doelstellingen, zowel in relatie tot werk en het verkeer als in overige gewenste situaties. Onze 24/7 diensten zijn op afroep direct beschikbaar binnen heel Nederland. RaNed (Re-integratie en Arbo Nederland), staat nog altijd (mede)onder leiding van de oprichter Raoul van Noort. Naast zijn functie als directeur is hij sinds 1994 nog steeds actief als trauma- en herstelbegeleider bij RaNed. Onze overige trauma- en herstelbegeleiders, hulpverleners en verkeersdocenten hebben ruime ervaring en zijn tevens psychologisch geschoold. Kenmerkend en zeer specifiek bij deze beroepsuitoefening is de combinatie van praktijkgerichte en psychologische elementen. 

Missie

RaNed levert een actieve bijdrage aan het herstel van personen na een ingrijpende gebeurtenis alsmede het beperken van verzuim. Daarnaast beoogt RaNed verbetering van de (verkeers)veiligheid door het bewerkstelligen van positieve verandering in mentaliteit en individueel (verkeers)gedrag. Wij onderscheiden ons van andere instanties door een aanpak die geheel gericht is op gedragsverandering middels een combinatie van praktijkgerichte en psychologische elementen. Wij richten ons hierbij met name op de werknemer en/of weggebruiker als slachtoffer of veroorzaker, de werkgever als manager, de rij-instructeur als opvoeder, de verzekeringsmaatschappij als schadevergoeder of schadebeperker, kortom iedereen die belang heeft bij een veilig gedrag.

 

 

 

Meer informatie over RaNed vindt u op deze website of in onze algemene brochure.

Deze kunt u hier downloaden of telefonisch bij ons aanvragen op: 0252-533 044

Onze werkwijze bij reguliere trajecten

Inforgraphic Raned

 

 

 

1. Intake-gesprek

 

Na aanmelding wordt altijd zo snel mogelijk met de betreffende cliënt(e) contact opgenomen voor het maken van een afspraak. Tijdens dit eerste contact leggen we ook beknopt onze werkwijze uit. Het intake-gesprek vindt meestal binnen 10 werkdagen na opdracht plaats. Bij voorkeur zal dit gesprek aan het woonadres van cliënt(e) plaatsvinden. Een intake-gesprek duurt ongeveer anderhalf uur. Naar aanleiding van de besproken onderwerpen zal duidelijk worden welk traject wordt ingezet.

 

2. Intake-rapportage

 

Op basis van de uitkomsten van het intake-gesprek wordt een rapportage gemaakt. De rapportage wordt na akkoord van cliënt(e) doorgestuurd naar belanghebbende partijen. Met de rapportage als uitgangspunt wordt een voorstel voor een vervolgtraject meegestuurd. Na akkoord op dit voorstel zal spoedig contact worden opgenomen met cliënt(e) voor het inplannen van het feitelijke begeleidingstraject.

 

3. Begeleidingstraject

 

De begeleiding zal worden uitgevoerd zoals deze in de intake-rapportage en het begeleidingsvoorstel zijn beschreven. Het begeleidingstraject vangt na akkoord door de opdrachtgever, in goed overleg, zo spoedig mogelijk aan. Een begeleidingstraject omvat meestal 5 tot 8 sessies, variërend van 2 tot 3 uren. Afhankelijk van de ernst van de klachten en beperkingen zal dit traject veelal binnen 4 tot maximaal 12 weken na aanvang worden afgerond. Na iedere sessie wordt altijd kort met de cliënt(e) geëvalueerd en worden 'haalbare' opdrachten gegeven voor de tussenliggende periodes. Door het uitvoeren van deze 'huiswerktaken' wordt bewerkstelligd dat bij de daarop volgende sessie meer rendement wordt behaald.

4. Nazorg

 

Na de afronding van het begeleidingstraject bestaat de mogelijkheid van telefonische nazorg. Nazorg biedt namelijk de mogelijkheid eerder behaalde positieve resultaten in stand te houden en eventueel aanvullende handreikingen te bieden.

 

5. Eind-rapportage

 

Na afronding van het gehele begeleidingstraject wordt een eind-rapportage opgesteld. Met deze eind-rapportage wordt voor de opdrachtgever het behaalde eindresultaat inzichtelijk gemaakt. Wederom wordt deze rapportage alleen doorgestuurd naar de belanghebbende partij(en) zodra hiervoor door de cliënt(e) toestemming is gegeven. Ter afsluiting van de begeleiding wordt tevens aan de cliënt(e) gevraagd een evaluatie-formulier in te vullen. Dit formulier omvat een tiental vragen die aan de eind-rapportage wordt toegevoegd. Met het verzenden van de eind-rapportage en het evaluatie-formulier is de begeleiding daarmee geheel afgerond. Voor de werkwijze van andere diensten van RaNed kunt u ons telefonisch of per mail benaderen.