Ga naar de inhoud

ONZE WERKWIJZE BIJ 'REGULIERE' TRAJECTEN

pen

1. AANMELDEN
Door uzelf of uw
belangenbehartiger

check - kopie

2. GOEDKEURING/INTAKE
Door de aansprakelijke partij of werkgever

talk - kopie

3. INTAKEGESPREK
Meestal binnen 10 dagen
Aan huisadres ter inventarisatie van de mogelijkheden en beperkingen

rapport

4. ADVIES BEGELEIDING
Door middel van rapportage intakegesprek

thumbs - kopie

5. GOEDKEURING/BEGELEIDING
Door de aansprakelijke partij of werkgever

wheel

6. AANVANG BEGELEIDING
De sessies vinden idealiter plaats vanaf het huisadres van de cliënt i.v.m. belastbaarheid

book - kopie

7. TUSSENTIJDSE RAPPORTAGE
Aan de opdrachtgevers, halverwege het traject

trophy

8. AFRONDING BEGELEIDING
Binnen 2-3 maanden wordt het traject afgerond middels evaluatie

book - kopie

9. EIND RAPPORTAGE
Aan de opdrachtgevers, ten einde van het traject

p-hone

10. TELEFONISCHE NAZORG
Tot 6 weken na afronding praktische begeleiding

Aanmelden / Intake-gesprek

Na aanmelding wordt zo snel mogelijk met de betreffende cliënt contact opgenomen en leggen wij beknopt onze werkwijze uit, ook wordt een afspraak gemaakt voor een intake gesprek, bij voorkeur aan het woonadres van cliënt. Dit gesprek vindt meestal binnen 10 werkdagen na opdracht plaats en duurt ongeveer anderhalf uur. Naar aanleiding van de uitkomsten zal duidelijk worden welk traject wordt ingezet.

Intake-rapportage

Op basis van de uitkomsten van het intakegesprek wordt een rapportage gemaakt. De rapportage wordt na akkoord van cliënt doorgestuurd naar de opdrachtgever. Met de rapportage als uitgangspunt wordt een voorstel voor een vervolgtraject meegestuurd. Na akkoord door opdrachtgever op dit voorstel, zal contact worden opgenomen met cliënt voor het inplannen van het feitelijke begeleidingstraject.

Begeleidingstraject

Het begeleidingsvoorstel in de intake rapportage vormt de basis voor de begeleiding en vangt in overleg met alle partijen, zo spoedig mogelijk aan. Een traject omvat meestal 5 tot 8 sessies, variërend van 2 tot 3 uren. Afhankelijk van de ernst van de klachten en beperkingen zal dit traject veelal binnen 4 tot maximaal 12 weken na aanvang worden afgerond. Na iedere sessie wordt met de cliënt geëvalueerd en worden ‘haalbare’ opdrachten gegeven. Door het uitvoeren van deze ‘huiswerktaken’ wordt bewerkstelligd dat bij de daarop volgende sessies meer rendement wordt behaald.

Nazorg

Na de afronding van het begeleidingstraject bestaat de mogelijkheid van telefonische nazorg. Dit biedt de mogelijkheid eerder behaalde positieve resultaten in stand te houden en eventueel aanvullende handreikingen te bieden

Eind-rapportage

Na afronding van het gehele begeleidingstraject wordt een eind rapportage opgesteld, waarmee het behaalde eindresultaat inzichtelijk gemaakt wordt. Een evaluatie door cliënt maakt deel uit van de eindrapportage. Voor doorzending wordt ook nu toestemming aan cliënt gevraagd. Met het verzenden van de eindrapportage is de begeleiding geheel afgerond.

WIST U DAT?
De cliënt altijd centraal staat.
Een traject gemiddeld 2 a 3 maanden duurt.
Trajecten door partijen zeer gewaardeerd worden.
Wij 24/7 voor cliënten klaarstaan!

RANED TRAUMA- & HERSTEL-BEGELEIDINGS-INSTITUUT!

“VERANTWOORD OP WEG NAAR HERSTEL…”