Ga naar de inhoud

Minder slachtoffers in 2020, maar extra maatregelen blijven nodig

In 2020 vielen er 610 doden in het Nederlandse verkeer en raakten 19.700 mensen ernstig gewond. Dit zijn 51 verkeersdoden en 1.700 ernstig gewonden minder dan in 2019. “De waargenomen daling is waarschijnlijk vooral beïnvloed door de coronamaatregelen. Daarnaast zijn er diverse verkeersveiligheidsmaatregelen getroffen en nog veel meer voorbereidende activiteiten geïnitieerd, onder meer vanuit het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030. Desondanks blijven meer en effectievere maatregelen nodig, met name voor fietsers, ouderen en op erftoegangswegen. Veiliger ingerichte infrastructuur en meer handhaving van veilig verkeersgedrag zijn daarvan de belangrijkste”, aldus de SWOV.

Toch is de algehele trend nog steeds zorgelijk: het aantal verkeersdoden blijft al jaren min of meer op hetzelfde niveau en de aantallen ernstig verkeersgewonden stegen de afgelopen jaren vrijwel continu. Om de negatieve trend te keren zijn extra investeringen en maatregelen nodig. Dit staat in De Staat van de verkeersveiligheid in Nederland 2021 dat SWOV op 26 november heeft gepubliceerd.

SWOV: “Wanneer we echter de afgelopen tien jaar beschouwen, dan is er geen sprake van een dalende trend. We kunnen nu definitief vaststellen dat de nationale doelstelling (maximaal 500 verkeersdoden in 2020) niet is gehaald. Voor de ernstig verkeersgewonden is de conclusie niet veel anders: met 19.700 ernstig verkeersgewonden in 2020 is het aantal weliswaar lager dan verwacht op basis van de trend tot en met 2019, maar is ook de nationale doelstelling hiervoor (maximaal 10.600 ernstig verkeersgewonden in 2020) niet gehaald.”

Commissiedebat verkeersveiligheid 2 december 2021

1.      Ongunstige ontwikkeling verkeersslachtoffers:
In 2020 is met name het aantal verkeersgewonden met lichter letsel afgenomen ten opzichte van voorgaande jaren. Dit is mede het gevolg van de coronamaatregelen. Over meerdere jaren bekeken, is er bij de verkeersdoden geen sprake meer van een daling en bij de (ernstig) verkeersgewonden stijgt het aantal zelfs. Lees ook: – SWOV-rapport: De Staat van de Verkeersveiligheid 2021;

2.       Kamermotie vraagt om halvering in 2030
In het Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV) is een doelstelling van nul verkeersslachtoffers in 2050 geformuleerd. De aangenomen motie Geurts verzoekt de regering een tussendoelstelling te hanteren: halvering van het aantal verkeersslachtoffers in 2030. Lees ook: – Rapport ministerie IenW: Het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030: Een gezamenlijke visie op aanpak verkeersveiligheidsbeleid – SWOV rapport: Verkeersveiligheidsverkenning 2030. Slachtofferprognoses en beschouwing SPV

3.      Veilige infrastructuur
We verwachten dat fietsen, om andere maatschappelijke doelen te behalen, steeds belangrijker gaat worden in het Nederlandse verkeerssysteem. Het is zaak deze fietskilometers zo veilig mogelijk te maken; een derde van de verkeersdoden en twee op de drie ernstig verkeersgewonden is een fietser. Lees ook: – Rapport KiM: Fietsfeiten: nieuwe inzichten – Kennisnetwerk SPV: Investeren in verkeersveiligheid: Vijf maatregelen om het fundament op orde te krijgen

4.        Verkeershandhaving weer op orde brengen
Hoewel het aantal staandehoudingen weer toeneemt, is het nog maar de helft van het aantal in 2010. Voor effectieve verkeershandhaving is een hoge subjectieve pakkans belangrijker dan hoge of zware straffen. Dit wordt bereikt met een combinatie van geautomatiseerd toezicht en zichtbare handhaving op straat.  .

5.        Innovatie ten dienste van verkeersveiligheid
Zorg dat nieuwe voertuigen en technieken optimaal bijdragen aan verkeersveiligheid en het behalen van de doelstellingen voor 2030 en 2050. Bij auto’s is een positief effect van innovatie te verwachten. Dit kan versneld worden door de aanschaf van veilige auto’s te stimuleren via belastingvoordelen. Bij nieuwe typen voertuigen kan beslist worden dat deze alleen worden toegelaten als ze bijdragen aan de verkeersveiligheidsdoelen, maar deze in ieder geval niet verder uit zicht brengen.

Bron: riskenbusiness.nl

RANED TRAUMA- & HERSTEL-BEGELEIDINGS-INSTITUUT!

Samen jouw draad weer oppakken...