Loketfunctie De Letselschade Raad per 1 december 2021 naar Slachtofferhulp Nederland

Per 1 december 2021 zal de loketfunctie van De Letselschade Raad (hierna: DLR)  worden overgeheveld naar Slachtofferhulp Nederland (hierna SHN). Het bestuur van DLR heeft hiertoe besloten in aansluiting op de reeds in 2018 doorgevoerde wijziging van activiteiten van DLR: deze werden vanaf toen met name op de professionele dienstverleners in de branche gericht om zo tot een gunstiger beleid te komen in het belang van het slachtoffer van letselschade door ongevallen of vermeende medische fouten.

Sindsdien bemiddelt DLR niet meer in individuele klachten of geschillen. Ook de analyse van geschillen en het gezamenlijk zoeken naar passende oplossingen en geschiloplossers, valt niet meer onder de werkzaamheden van het Bureau van DLR. De Raad heeft met name een faciliterende en coördinerende rol voor professionals in de branche. Het behandelen van individuele klachten en vragen past niet meer bij dit beleid.

Inmiddels is echter wel gebleken dat slachtoffers van letselschade door welke oorzaak dan ook, zich toch regelmatig tot DLR blijven wenden. Om deze slachtoffers toch ten dienste te kunnen zijn en de verdiende aandacht te geven, is besloten tot overheveling van de loketfunctie naar SHN. Gezien haar ervaring in bijstand van slachtoffers van velerlei (letsel)schadeveroorzakende gebeurtenissen, is SHN bij uitstek de instantie die het hulpzoekende slachtoffer te woord kan staan en verder kan helpen, zie: https://www.slachtofferhulp.nl/ en https://www.slachtofferhulp.nl/contact/

Signaleringsfunctie:

Ter waarborging van de harmonieuze afwikkeling van letselschadezaken ontvangt het Bureau van DLR graag wél nog meldingen, signalen en klachten over het in strijd handelen met gedragscodes en richtlijnen. De Letselschade Raad behoudt dus wél zijn signaleringsfunctie.

U kunt uw ervaringen over verzekeraars of belangenbehartigers melden op contact@deletselschaderaad.nl. Let op: deze meldingen gelden als signaleringen maar zullen niet alsnog uitmonden in een bemiddeling tussen de betrokken partijen. Signalen die voor DLR relevant zijn, worden meegenomen in de audits en bij het uitzetten van algemeen beleid en, waar mogelijk, bij het verbeteren van de afwikkeling van letselschadezaken.

Bron: riskenbusiness.nl

Truckers balen van agressie op de weg: “Keihard remmen is levensgevaarlijk”

Het fenomeen brake checking, waarbij bewust hard op de rem wordt getrapt als je voor een vrachtwagen rijdt, groeit hard. Bijna 87% van de Nederlandse truckers heeft te maken gehad met deze vorm van verkeersagressie. Reden voor Steven Brunswijk om zich even flink kwaad te maken: “Dus gij denkt met die kleine pisbak van jou en die kleine voetjes, door efkes op de rem te douwen, da ge een hele grote vent bent?”

“Met ruim achttien meter lengte en een gewicht van vijftig ton zorgen onverwachte handelingen voor een groot risico’, vertelt rij-instructeur Toon Geerts van Thinq Academy.

“Deze vorm van verkeersagressie is levensgevaarlijk voor de verkeersveiligheid van jezelf, voor de chauffeur, maar zeker ook voor de mensen die achter de vrachtwagen rijden. Zij hebben verminderd zicht op de situatie met alle mogelijke gevolgen van dien”, aldus Geerts.

Cabaretier Steven Brunswijk heeft minder woorden nodig: “Wees een beetje lief voor elkaar. Ja, vrachtwagenchauffeurs rijden soms wat langzamer, dat klopt. Maar het is levensgevaarlijk, hè? Met wat meer respect over en weer houden we het veilig en prettig.”

Dit is de top 5 van verkeersergernissen van de Nederlandse vrachtwagenchauffeurs:

  1. Automobilisten die bij het uitvoegen voor de truck schieten
  2. Bewust remmen voor de truck (brake check)
  3. Afgeleide mensen door mobiele telefoons
  4. Automobilisten die langzamer rijden dan 80 km/uur op de snelweg
  5. Hinder door invoegen of uitvoegen

Bron: Omroep Brabant

ANWB: Aantal gewonden in verkeer is veel te hoog

De ANWB vindt het aantal gewonden in het verkeer veel te hoog. Uit cijfers van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) blijkt dat in jaar 2020 ruim 19.700 mensen (ernstig) gewond zijn geraakt in het verkeer. Dat dit aantal slechts beperkt lager is dan in 2019 is volgens de ANWB ontmoedigend omdat er in 2020 veel minder verkeer was als gevolg van de coronacrisis. “Zorgelijk is het om te zien dat met name fietsers nog steeds slachtoffer zijn.”

Ruim 68% van de slachtoffers zijn fietsers, dat komt neer op 13.000 (ernstig) gewonden. Deze ontwikkeling staat haaks op de wens om mensen vaker te laten fietsen. De cijfers laten volgens de ANWB zien dat de urgentie te investeren in verkeersveiligheid niet is geweken. Eerder dit jaar heeft de Tweede Kamer het kabinet opgeroepen om het aantal verkeersdoden en -gewonden in 2030 te halveren, op weg naar nul slachtoffers in 2050. Zonder extra maatregelen is het behalen van deze doelen ver weg.

Aantal ernstig gewonden stijgt al jaren

Het aantal mensen dat ernstig gewond raakt in het verkeer stijgt al jaren. Verkeersonveiligheid legt daarmee een grote druk op de acute en langdurige zorg en de maatschappelijke kosten van hiervan blijven aanzienlijk. De maatschappelijke kosten bedragen ook in 2021 miljarden. Het is noodzakelijk dat verkeersveiligheid een nationale prioriteit blijft. Ook voor het nieuwe kabinet. Zonder extra maatregelen is de ambitie van nul verkeersdoden, met een halvering in 2030 als concreet tussendoel, ver buiten bereik.

Bron: riskenbusiness.nl

Politie telt jaarlijks honderden ongelukken met lachgas in het verkeer

Jaarlijks gebeuren er honderden verkeersongelukken waarbij de bestuurder onder invloed van lachgas was. Dat blijkt donderdag uit cijfers die de NOS heeft opgevraagd bij de politie. Vorig jaar ging het om 712 dergelijke ongevallen. In de eerste tien maanden van dit jaar waren het er 595 en 21 daarvan hadden een dodelijke afloop.

Bijna een op de vijf ongelukken met het verdovende middel leidde in 2021 tot letsel, zoals botbreuken en whiplashes. In bijna de helft van de gevallen (bij 283 ongevallen) was er alleen sprake van blikschade. Sinds 2019 telde de politie 64 dodelijke ongelukken waarbij lachgas een rol speelde.

De politie registreert jaarlijks ook duizenden verkeersincidenten met een link met lachgas. Het gaat dan bijvoorbeeld om onveilig rijgedrag, parkeerdiscussies of verkeerscontroles waarbij iemand geen rijbewijs kan tonen. In 2019 ging het nog om 2.305 incidenten, tegenover 4.537 in 2020. En in de eerste tien maanden van 2021 telde de politie 3.518 verkeersincidenten waarbij lachgas in het spel was.

“Het aantal ongevallen en incidenten is dit jaar tot nu toe ongeveer gelijk aan dat van vorig jaar”, zegt verkeersdeskundige bij de politie Paul Broer. “We hebben permanente aandacht voor lachgas en hopen dat de aantallen uiteindelijk weer dalen.” De politie vermoedt dat de cijfers slechts het topje van de ijsberg laten zien en dat veel drugsgebruik in het verkeer onopgemerkt blijft.

‘Gepruts met ballonnetje’ leidt af in het verkeer

Hoewel de politie niet altijd kan bewijzen dat een ongeluk daadwerkelijk door het gebruik van lachgas is veroorzaakt, is het onmiskenbaar gevaarlijk in het verkeer. “De drie grootste veroorzakers van ongevallen zijn rijden onder invloed, afleiding in het verkeer en snelheid”, zegt Broer. “Het gepruts met een ballonnetje achter het stuur leidt af.” Gebruikers vullen een ballon met het gas en ademen vervolgens via de ballon in en uit. Dat leidt tot zuurstoftekort en een roes.

De politie registreert het gebruik van lachgas bij ongevallen aan de hand van getuigenverklaringen en aangetroffen gastankjes en ballonnen. Er is nog geen manier om het gebruik te meten, zoals bij alcohol en cannabis wel kan.

Voor 2019 hield de politie de ongelukken waarbij lachgas in het spel was nog niet bij. In dat jaar telde de politie 470 dergelijke ongevallen. “Vanaf 2019 werd lachgas groter en professioneler en kwam er een complete handel op gang”, zegt Broer. Dit is terug te zien in het aantal gevallen.

Bron: NU.nl

Minder slachtoffers in 2020, maar extra maatregelen blijven nodig

In 2020 vielen er 610 doden in het Nederlandse verkeer en raakten 19.700 mensen ernstig gewond. Dit zijn 51 verkeersdoden en 1.700 ernstig gewonden minder dan in 2019. “De waargenomen daling is waarschijnlijk vooral beïnvloed door de coronamaatregelen. Daarnaast zijn er diverse verkeersveiligheidsmaatregelen getroffen en nog veel meer voorbereidende activiteiten geïnitieerd, onder meer vanuit het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030. Desondanks blijven meer en effectievere maatregelen nodig, met name voor fietsers, ouderen en op erftoegangswegen. Veiliger ingerichte infrastructuur en meer handhaving van veilig verkeersgedrag zijn daarvan de belangrijkste”, aldus de SWOV.

Toch is de algehele trend nog steeds zorgelijk: het aantal verkeersdoden blijft al jaren min of meer op hetzelfde niveau en de aantallen ernstig verkeersgewonden stegen de afgelopen jaren vrijwel continu. Om de negatieve trend te keren zijn extra investeringen en maatregelen nodig. Dit staat in De Staat van de verkeersveiligheid in Nederland 2021 dat SWOV op 26 november heeft gepubliceerd.

SWOV: “Wanneer we echter de afgelopen tien jaar beschouwen, dan is er geen sprake van een dalende trend. We kunnen nu definitief vaststellen dat de nationale doelstelling (maximaal 500 verkeersdoden in 2020) niet is gehaald. Voor de ernstig verkeersgewonden is de conclusie niet veel anders: met 19.700 ernstig verkeersgewonden in 2020 is het aantal weliswaar lager dan verwacht op basis van de trend tot en met 2019, maar is ook de nationale doelstelling hiervoor (maximaal 10.600 ernstig verkeersgewonden in 2020) niet gehaald.”

Commissiedebat verkeersveiligheid 2 december 2021

1.      Ongunstige ontwikkeling verkeersslachtoffers:
In 2020 is met name het aantal verkeersgewonden met lichter letsel afgenomen ten opzichte van voorgaande jaren. Dit is mede het gevolg van de coronamaatregelen. Over meerdere jaren bekeken, is er bij de verkeersdoden geen sprake meer van een daling en bij de (ernstig) verkeersgewonden stijgt het aantal zelfs. Lees ook: – SWOV-rapport: De Staat van de Verkeersveiligheid 2021;

2.       Kamermotie vraagt om halvering in 2030
In het Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV) is een doelstelling van nul verkeersslachtoffers in 2050 geformuleerd. De aangenomen motie Geurts verzoekt de regering een tussendoelstelling te hanteren: halvering van het aantal verkeersslachtoffers in 2030. Lees ook: – Rapport ministerie IenW: Het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030: Een gezamenlijke visie op aanpak verkeersveiligheidsbeleid – SWOV rapport: Verkeersveiligheidsverkenning 2030. Slachtofferprognoses en beschouwing SPV

3.      Veilige infrastructuur
We verwachten dat fietsen, om andere maatschappelijke doelen te behalen, steeds belangrijker gaat worden in het Nederlandse verkeerssysteem. Het is zaak deze fietskilometers zo veilig mogelijk te maken; een derde van de verkeersdoden en twee op de drie ernstig verkeersgewonden is een fietser. Lees ook: – Rapport KiM: Fietsfeiten: nieuwe inzichten – Kennisnetwerk SPV: Investeren in verkeersveiligheid: Vijf maatregelen om het fundament op orde te krijgen

4.        Verkeershandhaving weer op orde brengen
Hoewel het aantal staandehoudingen weer toeneemt, is het nog maar de helft van het aantal in 2010. Voor effectieve verkeershandhaving is een hoge subjectieve pakkans belangrijker dan hoge of zware straffen. Dit wordt bereikt met een combinatie van geautomatiseerd toezicht en zichtbare handhaving op straat.  .

5.        Innovatie ten dienste van verkeersveiligheid
Zorg dat nieuwe voertuigen en technieken optimaal bijdragen aan verkeersveiligheid en het behalen van de doelstellingen voor 2030 en 2050. Bij auto’s is een positief effect van innovatie te verwachten. Dit kan versneld worden door de aanschaf van veilige auto’s te stimuleren via belastingvoordelen. Bij nieuwe typen voertuigen kan beslist worden dat deze alleen worden toegelaten als ze bijdragen aan de verkeersveiligheidsdoelen, maar deze in ieder geval niet verder uit zicht brengen.

Bron: riskenbusiness.nl